Tuesday, December 27, 2016

|| నటరాజాష్టకం ||

రచన: శ్రీ కున్నక్కుడి రామనాథశాస్త్రి (కున్నక్కుడి వైద్యనాథన్ గారి తండ్రి గారు)

(1, 2 శ్లోకాలకు రాగం "నాదనామక్రియ")

కుంజరచర్మకృతాంబరమంబురుహాసనమాధవగేయగుణం |
శఙ్కరమంతకమానహరం స్మరదాహకలోచనమేణధరం |
సాఞ్జలియోగిపతఞ్జలి సన్నుతమిందుకలాధరమబ్జముఖం |
మఞ్జులశిఞ్జిత రఞ్జిత కుఞ్చితవామపదం భజ నృత్యపతిం || 1 ||

పిఙ్గళతుఙ్గజటావళిభాసురగఙ్గమమఙ్గలనాశకరం |
పుఙ్గవవాహముమాఙ్గధరం రిపుభఙ్గకరం సురలోకనతం |
భృఙ్గవినీలగలం గణనాథసుతం భజ మానస పాపహరం
మఙ్గలదం వరరఙ్గపతిం భవసఙ్గహరం ధనరాజసఖం || 2 ||

(3, 4 శ్లోకాలకు రాగం "నవ్ రోజ్")
పాణినిసూత్ర వినిర్మితికారణ పాణిలసడ్డమరూత్థరవం 
మాధవనాదితమర్దలనిర్గతనాదలయోధృత వామపదం |
సర్వజగత్ప్రలయప్రభువహ్నివిరాజితపాణిముమాలసితం
పన్నగభూషణమున్నతసన్నుతమానమమానస సాంబశివం || 3 ||

చణ్డగుణాన్వితమణ్డలఖణ్డనపణ్డితమిందుకలాకలితం
దణ్డధరాంతకదణ్డకరం వరతాణ్డవమణ్డితహేమసభం |
అణ్డకరాణ్డజవాహసఖం నమ పాణ్డవమధ్యమమోదకరం
కుణ్డలశోభితగణ్డతలం మునివృందనుతం సకలాణ్డధరం || 4 ||

(5, 6 శ్లోకాలకు రాగం "పున్నాగవరాళి")
వ్యాఘ్రపదానతముగ్రతరాసురవిగ్రహమర్దిపదాంబురుహం
శక్రముఖామరవర్గమనోహరనృత్యకరం శృతినుత్యగుణం |
వ్యగ్రతరఙ్గితదేవధునీధృతగర్వహరాయతకేశచయం
భార్గవరావణపూజితమీశముమారమణం భజ శూలధరం || 5 ||

ఆసురశక్తివినాశకరం బహుభాసురకాయమనఙ్గరిపుం
భూసురసేవితపాదసరోరుహమీశ్వరమక్షరముక్షధృతం |
భాస్కరశీతకరాక్షమనాతురమాశ్వరవిందపదం భజతం
నశ్వరసంసృతిమోహవినాశమహస్కరదంతనిపాతకరం || 6 ||

(7, 8 శ్లోకాలకు రాగం "ఆనందభైరవి")
భూతికరం సితభూతిధరం గతనీతిహరం వరగీతినుతం
భక్తియుతోత్తమముక్తికరం సమశక్తియుతం శుభభుక్తికరం |
భద్రకరోత్తమనామయుతం శృతిసామనుతం నమ సోమధరం
స్త్యుత్యగుణం భజ నిత్యమగాధభవాంబుధితారక నృత్యపతిం || 7 ||

శూలధరం భవజాలహరం నిటిలాగ్నిధరం జటిలం ధవలం
నీలగలోజ్జ్వలమఙ్గలసద్గిరిరాజసుతామృదుపాణితలం |
శైలకులాధిపమౌలినతం ఛలహీనముపైమి కపాలధరం
కాలవిషాశమనంతమిలానుతమద్భుతలాస్యకరం గిరిశం || 8 ||

(9వ శ్లోకం ఫలశృతి కి రాగం "యమునాకల్యాణి")
చిత్తహరాతులనృత్తపతిప్రియవృత్తకృతోత్తమగీతిమిమాం
ప్రాతరుమాపతిసన్నిధిగో యది గాయతి భక్తియుతో మనసి |
సర్వసుఖం భువి తస్య భవత్యమరాధిపదుర్లభమత్యధికం
నాస్తి పునర్జనిరేతి చ ధామ స శాంభవముత్తమమోదకరం || 9 ||

No comments:

Post a Comment