Wednesday, June 28, 2017

|| శ్రీ కమలజదయితాష్టకం ||


(శ్రీ సచ్చిదానంద శివాభినవ నృసింహ భారతీ మహాస్వామిభిః విరచితం)

శృఙ్గక్ష్మాభృన్నివాసే శుకముఖమునిభిః సేవ్యమానాఙ్ఘ్రిపద్మే 
స్వాఙ్గఛ్ఛాయావిధూతాఽమృతకరసురరాడ్వాహనే వాక్సవిత్రి |
శంభు-శ్రీనాథ-ముఖ్య-అమరవరనికరైః మోదతః పూజ్యమానే
విద్యాం శుధ్ధాం చ బుధ్ధిం కమలజదయితే సత్వరం దేహి మహ్యం || 1 ||


కల్యాదౌ పార్వతీశః ప్రవరసురగణప్రార్థితః శ్రౌతవర్త్మ-
ప్రాబల్యం నేతుకామో యతివరవపుషాఽగత్య యాం శృఙ్గశైలే,
సంస్థాప్యార్చాం ప్రచక్రే బహువిధనుతిభిః - సా త్వం ఇంద్వర్థచూడా
విద్యాం శుధ్ధాం చ బుధ్ధిం కమలజదయితే సత్వరం దేహి మహ్యం || 2 ||


పాపౌఘం ధ్వంసయిత్వా బహుజనిరచితం  కిఙ్చ పుణ్యాళిమారాత్(పుణ్యాలిమారాత్)
సంపాద్య అస్తిక్యబుధ్ధిం శృతి-గురు-వచనేష్వాదరం భక్తిదార్ఢ్యం |
దేవాచార్య ద్విజాతిష్వపి మనునివహే తావకీనే నితాంతం 
విద్యాం శుధ్ధాం చ బుధ్ధిం కమలజదయితే సత్వరం దేహి మహ్యం || 3 ||


విద్యా-ముద్రా-అక్షమాలా-అమృతఘట విలసత్ పాణిపాథోజజాలే 
విద్యాదానప్రవీణే జడ-బధిరముఖేభ్యోఽపి శీఘ్రం నతేభ్యః |
కామాదీనాంతరాన్ మత్సహరిపువరాన్ దేవి! నిర్మూల్య వేగాత్
విద్యాం శుధ్ధాం చ బుధ్ధిం కమలజదయితే సత్వరం దేహి మహ్యం || 4 ||


కర్మస్వాత్మోచితేషు స్థిరతరధిషణాం దేహదార్ఢ్యం తదర్థం
దీర్ఘంచాయుర్యశశ్చ త్రిభువనవిదితం పాపమార్గాద్విరక్తిం |
సత్సఙ్గం సత్కథాయాః శ్రవణమపి సదా దేవి! దత్వా కృపాబ్ధే 
విద్యాం శుధ్ధాం చ బుధ్ధిం కమలజదయితే సత్వరం దేహి మహ్యం || 5 ||


మాతస్త్వత్పాదపద్మం న వివిధకుసుమైః పూజితం జాతు భక్త్యా
గాతుం నైవాహం ఈశే జడమతిరలసః త్వద్గుణాన్ దివ్యపద్యైః |
మూకే సేవావిహీనేఽప్యనుమకరుణాం అర్భకేంఽబేవ కృత్వా
విద్యాం శుధ్ధాం చ బుధ్ధిం కమలజదయితే సత్వరం దేహి మహ్యం || 6 ||


శాంత్యాద్యాః సంపదో మే వితర శుభకరీః నిత్య తద్భిన్నబోధం
వైరాగ్యం మోక్షవాంఛామపి లఘుకలయ శ్రీశివా-సేవ్యమానే |
విద్యాతీర్థాదియోగిప్రవర-కరసరోజాత సంపూజితాఙ్ఘ్రే 
విద్యాం శుధ్ధాం చ బుధ్ధిం కమలజదయితే సత్వరం దేహి మహ్యం || 7 ||


సచ్చిద్రూపాత్మనో మే శృతిమనననిదిధ్యాసనాన్యాశు మాతః 
సంపాద్య స్వాంతమేతద్రుచియుతమనిశం నిర్వికల్పే సమాధౌ |
తుఙ్గాతీరాఙ్కరాజద్వరగృహవిలసత్ చక్రరాజాసనస్థే 
విద్యాం శుధ్ధాం చ బుధ్ధిం కమలజదయితే సత్వరం దేహి మహ్యం || 8 ||


Monday, April 10, 2017

|| హనుమత్ పఙ్చరత్నం ||

రచన - శ్రీ ఆదిశంకర భగవత్పాదాచార్యులవారువీతాఖిలవిషయేచ్ఛం జాతానందాశృపులకమత్యచ్ఛం |
సీతాపతిదూతాద్యం వాతాత్మజం అద్య భావయే హృద్యం ||

తరుణారుణముఖకమలం కరుణారసపూరపూరితాపాఞ్గం |
సంజీవనమాశాసే మఙ్జులమహిమానం అఙ్జనాభాగ్యం ||

శంబరవైరిశరాతిగం అంబుజదలవిపులలోచనోదారం |
కంబుగలం అనిలదిష్టం బింబ్జ్వలితోష్ఠమేకం అవలంబే ||

దూరీకృతసీతార్తిః ప్రకటికృతరామవైభవస్ఫూర్తిః |
దారితదశముఖకీర్తిః పురతోమమ భాతు హనుమతోమూర్తిః ||

వానరనికరాధ్యక్షం దానవకులకుముదరవికరసదృక్షం |
దీనజనావనదీక్షం పవనతపః పాకపుఙ్జమద్రాక్షం ||

ఏతత్ పవనసుతస్య స్తోత్రం యః పఠతి పఙ్చరత్నాఖ్యం |
చిరమిహ నిఖిలాన్ భోగాన్ భుఞ్క్త్వా శ్రీరామభక్తిభాగ్భవతి ||

Saturday, April 8, 2017

|| అంబాష్టకం ||రచన: మహాకవి, కవికులగురువు కాళిదాసు

చేటీ భవన్నిఖిలఖేటీ కదంబతరువాటీషు నాకిపటలీ 
కోటీరచారుతరకోటీ మణికిరణకోటీ కరంబితపద |
పాటీరగంధకుచశాటీ కవిత్వ పరిపాటీ మగాధిపసుతా 
ఘోటీ కులాదధిక ధాటీముదారముఖవీటీరసేన తనుతామ్ || 1 ||

కూలాతిగామిభయ తూలావలిజ్వలన కీలా నిజస్తుతివిధ
కోలాహలక్షపిత కాలామరీకలశ కీలాలపోషణనభాః(భా) |
స్థూలాకుచే జలదనీలాకచే కలితలీలాకదంబవిపినే 
శూలాయుధప్రణతి(త)శీలా విభాతు హృది శైలాధిరాజతనయ || 2 ||

యత్రాశయో లగతి తత్రాగజావసతు కుత్రాపి నిస్తుల శుకా |
సుత్రామకాలముఖసత్రాశన ప్రకర సుత్రాణకారి చరణా |
ఛత్రానిలాతిరయ పత్రాభిరామగుణ మిత్రామరీ సమవధూః |
కుత్రాసహన్మణివిచిత్రాకృతి స్ఫురిత పుత్రాదిదాననిపుణా || 3  ||

ద్వైపాయనప్రభృతి శాపాయుధ త్రిదివ సోపానధూలిచరణ |
పాపాపహస్వమనుజాపానులీన జనతాపాపనోదన పరా |
నీపాలయా సురభిభూపాలకా దురిత కూపాదుదఙ్చయతు మాం |
రూపాధికా శిఖరిభూపాలవంశమణి దీపాయితా భగవతీ || 4 ||

యాలీభిరాత్మతనుతాలీ సకృత్ప్రియకపాలీషు ఖేలతి భయ |
వ్యాలీనకుల్యసిత చూలీభరా చరణధూలీలసన్మునివరా |
బాలీభృతి శ్రవసి తాలీదలం వహతి యాలీకశోభి తిలకా |
సాలీ కరోతు మమ కాలీ మన స్వపద నాలీకసేవన విధౌ || 5 ||

న్యఞ్కాకరే వపుషి కఞ్కాది రక్తపుషి కఞ్కాది పక్షివిషయే 
త్వఞ్కామనామయసి కిం కారణం హృదయపఞ్కారిమేహి గిరిజా |
శఞ్కాశిలా నిశిత టఞ్కాయమానపద సఞ్కాశమానసుమనో |
ఝఞ్కారిమానతతిమఞ్కానుపేత శశి సఞ్కాశివక్త్ర కమలా || 6 ||

కుంబావతీ సమవిడంబాగలేన నవతుంబాభ వీణసవిధా
శంబాహులేయ శశిబింబాభిరామముఖ సంబాధితస్తనభరా |
అంబాకురఞ్గమదజంబాలరోచిరిహ లంబాలకాదిశతు మే |
బింబాధరా వినత శంబాయుధాది నకురంబా కదంబవిపినే || 7 ||

ఇన్ధానకీరమణి బన్ధాభవే హృదయబన్ధావతీవ రసికా |
సన్ధావతీ భువన సన్ధారణేప్యమృత సిన్ధావుదారనిలయా |
గన్ధాను భానముహురన్ధాలి వీత కచబన్ధాసమర్పయతు మే |
శం ధామ భానుమపి సన్ధానం ఆశు పదసన్ధానమప్యగసుతా || 8 ||

 || ह्रीँ ||

|| గణేశాష్టకం ||


రచన: జగద్గురు శ్రీ సచ్చిదానందశివాభినవ నృసింహ భారతీ మహాస్వామి వారు

సుత్రామపూజిత పవిత్రాఞ్ఘ్రిపద్మయుగ పత్రార్చితే2భవదన |
మిత్రాభ సాంబశివపుత్ర అరివర్గ-కృత-విత్రాస విఘ్నహరణ |
ఛత్రాభిశోభిత తనుత్రాభిభూషిత పరిత్రాణదీక్షిత విభో |
శ్రోత్రాభిరామగుణ పిత్రాసమోసి భవ మత్త్రాణకర్మనిరతః || 1 ||

వన్దారుభక్తజనమన్దార పాదనత బృన్దారకార్చిత మహా-
నన్దానుషఞ్గకర నిన్దాకరారిగణ సన్దాహకాబ్జచరణ(హృదయ) |
మన్దాకినీధర ముకున్దాభినన్దిత సుకన్దాదిభక్ష్యరసిక 
వన్దామహే సులభ శం దాతుమర్హసి మరన్దానురఙ్చిత విభో || 2 ||

పాపాపనోదకర శాపాయుధేడ్యభవ తాపార్తశోకహరణ |
శ్రీపార్వతీతనయ కోపార్దితారిగణ ధూపాదితోష్యహృదయ |
భూపాలమౌలినత గోపాలపూజ్య సుమచాపారి-పూర్వతనయ |
రూపాదిమోహకర దీపార్చిషశ్శలభం ఆపాలయైనం అధునా || 3 ||

హాలాహలాశిసుత మాలావిభూషిత సుశీలావనైక నిరత |
శ్రీలాభకారక వినీలాలివృన్దకృత కోలాహలారవ విభో |
లీలాతితుష్ట వరశైలాత్మజాఞ్కధృత బాలాఖువాహ విలసత్-
ఫాలాధునా దలయ కాలద్భయం మహిత-వేలావిహీన-కరుణ || 4 ||

ఏకాచ్ఛదన్తమతిశోకాతురాఞ్ఘ్రినత లోకావనైక నిరతం |
నాకాలయస్తుతమనేకాయుధం వివిధశాకాదనం సుఖకరం |
శ్రీకాన్తపూజ్యం అరిహాకారకారం(రిం) అతిభాకారిణం కరిముఖం |
రాకాసుధాంశులసదాకారమాశు నమమాకామనాస్తు చ పరా || 5 ||

అంభోజనాభనుతం అంభోజతుల్యపదం అంభోజజాతవినుతం |
దంభోలిధారినుత కుంభోద్భవార్చ్య(ది) చరణాంభోజయుగ్మమతులం |
అంభోదవత్సుఖకరం భోగిభూషమనిశం భోగదం ప్రణమతాం |
స్తంభోరుశుండం అతులాంభోధితుల్యకృప శంభోః సుతం ప్రణమత || 6 ||

ఆశావిధానపటుం ఈశాత్మజం సురగణేశార్చితాఞ్ఘ్రియుగలం |
పాశాన్వితం సకలపాశాది బన్ధహరం ఆశాపతీడితగుణం |
ధీశాన్తిదం హృదయకోశాన్తరేణ భవనాశాయ ధారయ విభుం |
క్లేశాపహం(శోకాపహం) సకలదేశార్చితం సులభమీశానం ఇక్షురసికం || 7 ||

ధీరాతిధీర ఫలసారాదనాతిబల ఘోరారివర్గ భయద |
శురాగ్రజాత భవభారావమోచనద వీరాగ్రగణ్య సుముఖ |
మారాశుగార్తికర ధారాభయాపహర తారాప్రియాఙ్చిత కృపా-
వారాం నిధే ధవలహార-అద్య  పాహి మదనీరాడ్య పాద వినతం || 8 ||


Wednesday, March 8, 2017

|| నటరాజ స్తోత్రం (పతఞ్జలిమునిభిర్విరచితం) ||

(చరణశృఞ్గరహిత నటేశాష్టకం, శంభునటన స్తోత్రం అని నామాంతరం)

(1వ, 2వ శ్లోకములకు రాగం "వలచి/వలజి")

సదఞ్చిత ముదఞ్చిత నికుఞ్చితపదం ఝలఝలఞ్చలిత మఞ్జుకటకం |
పతఞ్జలి దృగఞ్జనమనఞ్జనమచఞ్చలపదం జననభఞ్జనకరం |
కదంబరుచిమంబరవసం పరమమంబుదకదంబక విడంబకగళం |
చిదంబుదమణిం బుధహృదంబుజరవిం పర చిదంబరనటం హృది భజ || 1 ||

హరం త్రిపురభఞ్జనమనంతకృతకఙ్కణమఖణ్డదయమంతరహితం |
విరిఞ్చి-సుర-సంహతి-పురన్దర-విచిన్తిత-పదం తరుణచంద్రమకుటం |
పరం పదవిఖణ్డితయమం భసితమణ్డిత-తనుం మదనవఞ్చనపరం |
చిరన్తనమముం ప్రణతసఞ్చితనిధిం పర చిదంబరనటం హృది భజ || 2 ||

(3వ, 4వ శ్లోకములకు రాగం "కేదారం")

అనన్తమఖిలం జగదభఙ్గగుణతుఙ్గమమతం ధృతవిధుం సురసరిత్ -
తరఙ్గ-నికురుంబధృతిలంపట-జటం శమన డంబరహరం భవహరం |
శివం దశదిగంబర-విజృంభిత-కరం కరలసన్మృగశిశుం పశుపతిం |
హరం శశి ధనఞ్జయపతఙ్గనయనం పర చిదంబరనటం హృది భజ || 3 ||

అనన్తనవరత్నవిలసత్కటకకిఙ్కిణి ఝలఞ్ఝల ఝలఞ్ఝల రవం |
ముకున్దవిధి హస్తగత మద్దలలయధ్వని ధిమిధ్ధిమిత నర్తన పదం |
శకున్తరథ బర్హిరథ నన్దిముఖ దన్తిముఖ భృఙ్గిరిటిసఙ్ఘ నికటం |
సనన్దసనకప్రముఖ-వన్దితపదం పర చిదంబరనటం హృది భజ || 4 ||

(5వ, 6వ శ్లోకములకు రాగం "హిందోళం")

అనన్తమహిమం త్రిదశవన్ద్యచరణం ముని-హృదన్తర-వసన్తమమలం |
కబన్ధ-వియదిన్ద్వవని-గన్ధవహ వహ్నిముఖ బన్ధురవిమఞ్జువపుషం |
అనన్తవిభవం త్రిజగదన్తరమణిం త్రినయనం త్రిపురఖణ్డనపరం |
సనన్దముని-వన్దిత-పదం సకరుణం పర చిదంబరనటం హృది భజ || 5 ||

అచిన్త్యమలివృన్దరుచి బన్ధురగలస్ఫురిత కున్ద నికురుంబ ధవళం |
ముకున్ద-సురబృన్ద-బలహన్తృకృత వన్దన-లసన్తమహికుణ్డలధరం |
అకంపమనుకంపితరవిం సుజనమఙ్గళనిధిం గజహరం పశుపతిం |
ధనఞ్జయనుతం ప్రణతరఞ్జనపరం పర చిదంబరనటం హృది భజ || 6 ||

(7వ, 8వ శ్లోకములకు రాగం "శివరఞ్జని")

పరం సురవరం పురహరం పశుపతిం జనిత-దన్తిముఖ-షణ్ముఖమముం |
మృడం కనకపిఙ్గళజటం సనకపఙ్కజరవిం సుమనసం హిమరుచిం |
అసఙ్గమనసం జలధిజన్మ-గరళం-కవలయంతం-అతులం గుణనిధిం |
సనన్దవరదం శమితమిన్దువరదం పర చిదంబరనటం హృది భజ || 7 ||

అజం క్షితిరథం భుజగపుఙ్గవ-గుణం కనకశృంగి-ధనుషం కరలసత్-
కురఙ్గ పృథుటఙ్కపరశుం రుచిర-కుఙ్కుమ-రుచిం డమరుకం చ దధతం |
ముకున్దవిశిఖం నమదవన్ద్యఫలదం నిగమవృన్ద-తురగం నిరుపమం |
సచణ్డికమముం ఝటితి సంహృతపురం పర చిదంబరనటం హృది భజ || 8 ||

(9వ, ఫలశృతి శ్లోకములకు రాగం "రేవతి")

అనఙ్గ-పరిపంథినమజం క్షితిధురంధరమలం కరుణయన్తమఖిలం |
జ్వలన్తమనలం-దధతమన్తకరిపుం సతతమిన్ద్రసురవన్దిత పదం |
ఉదఞ్చదరవిన్దకుల-బన్ధుశత-బింబరుచి సంహతి సుగన్ధి-వపుషం |
పతఞ్జలినుతం ప్రణవపఞ్జరశుకం పర చిదంబరనటం హృది భజ || 9 ||

ఇతి స్తవమముం భుజగపుఙ్గవకృతం ప్రతిదినం పఠతి యః కృతముఖః |
సదః ప్రభుపదద్వితయ-దర్శన-ఫలం సులలితం చరణశృఙ్గరహితం |
సరఃప్రభవసంభవ-హరిత్పతి-హరి-ప్రముఖ దివ్యనుత శఙ్కరపదం |
స గఛ్ఛతి పరం న తు జనుర్జలనిధిం పరమదుఃఖజనకం దురితదం || 10 ||

===**===**===

Monday, February 13, 2017

|| దక్షిణామూర్తిస్తోత్రం ||

(రచన: జగద్గురు శ్రీ శ్రీ శ్రీ సచ్చిదానందశివాభినవనృసిం హభారతీ మహాస్వామివారు)

తల్పోత్థాయమనల్పగృహభరమీశే క్షిప్త్వా భరకల్పే 
శృతి-సఙ్చోదిత-కృతికృత్యాం శివకృతిరియమితి ఫలమనపేక్ష్య |
సంశోధ్యాంతరమిత్థం సృష్టావాసీనం సమమాత్మానం 
చేతశ్చింతయ దేశికమాద్యమనాధారం భువనాధారం || 1 ||

వేదావేదితవిజ్ఞానం గురువాచా చేతసి నిశ్చిత్య
బ్రహ్మాత్మైక్యమవేత్య న కిఞ్చన తస్మాత్పరతరమవబుధ్య |
బ్రహ్మేదం హ్యపరోక్షం కృత్వా బ్రహ్మీభావమవాప్తుం రే 
చేతశ్చింతయ దేశికమాద్యమనాధారం భువనాధారం || 2 ||

వాసాలంకృతవటమూలం వరశార్దూలాజినకృతచేలం 
వ్యాలోద్వలయిత-చూడాలం కర-సఞ్కలితాక్ష-గుటీమాలం |
ధ్యానామీలితనయనం బాలముపాంతస్థిత-జరదృషిజాలం 
చేతశ్చింతయ దేశికమాద్యమనాధారం భువనాధారం || 3 ||

దక్షిణసక్థౌ ధృతవామాఞ్ఘ్రిం దక్షిణహరిదభిముఖసుముఖం 
భద్రాసనజుషముజ్వలవపుషం వృషరత-నిజజన-కలుషముషం |
రుద్రం నతజన-మాయానిద్రా-నిరసన-పటుతర-చిన్ముద్రం 
చేతశ్చింతయ దేశికమాద్యమనాధారం భువనాధారం || 4 ||

ఘోరం గలగతవిషభారం సమమాత్మోపాసక-నేతారం 
ధీరం నిర్మమతాకారం సమమభిమత-భువన-త్రాతారం |
వైరాగ్యాంబునిధేః పారం సమమురరీకృత-జనమందారం 
చేతశ్చింతయ దేశికమాద్యమనాధారం భువనాధారం || 5 ||

మౌనేనైవ నయంతం నైగమతత్త్వార్థాన్ నతమునితీర్థాన్ 
నైశ్చల్యేన చ జగతీచాలనదక్షం స్వాంతర్నియతాక్షం |
బాలాకృతిమతివేలప్రజ్ఞమబోధహరం నిజబోధకరం 
చేతశ్చింతయ దేశికమాద్యమనాధారం భువనాధారం || 6 ||

యన్మౌనం ఖలు వాగ్విభవా యదకిఞ్చనతా ధననిర్భరతా 
యస్యైకత్వం ఖలు పరిషత్త్వం యదుదాసః ప్రణయోద్భాసః |
యత్స్వధ్యానం జగదవధానం తమరూపం సదసద్రూపం 
చేతశ్చింతయ దేశికమాద్యమనాధారం భువనాధారం || 7 ||

శాంతం సంసృతితాంతాంతఃకరణాంతేవాసి-హృదంతఃస్థ-
ధ్వాంతామయశమ-చింతామణిమఖిలానందం పరమానందం |
దాంతం కాంతతనుం నిగమాంత-నిరంత-వనాంతర్విహరంతం 
చేతశ్చింతయ దేశికమాద్యమనాధారం భువనాధారం || 8 ||

Wednesday, January 4, 2017

|| గురుదేవతాస్తుతిలహరి ||

రచన: ఆనందతాండవపురం రామదాసర్
అతిభారతిమతివిభవాన్ జితతీర్థానాశ్రితాఘనిర్హరణే |
ధరణేర్దేశికచరణాన్ శరణం కరవాణి భారతీతీర్థాన్ ||

సముచితతమనామానః శ్రీచరణా భాంతి భారతీతీర్థాః |
పరమా గురవో గురవః ప్రీణంత్యేతేషు పూజితేషు పరం ||ఆనందే ఖలు వర్షే జగతామానందబృందసందాత్రీ |
ఆశ్రమచర్యా తుర్యా భువనాచార్యాన్ సమాశ్రితా వర్యాన్ ||మందస్మితారవిందం మందేతరకాంతిభూయసా తపసా |
సదయాపాఙ్గం దేశికవదనం ధ్యాయామి భూషితం భూత్యా ||మఞ్జులపదవిన్యాసం మనోహరీభూతగూఢశాస్త్రార్థం |
ధర్మప్రచారచతురం శర్మదం ఆచార్యభాషణం జయతి ||రుద్రాక్షభూషితాయతవక్షస్థలశోభిచారుకాషాయం |
దోషోజ్ఝితభాషాచయవిదుషాం వపురస్తు శాంతయే2మీషాం ||తరుణారుణసరసీరుహచరణానాం దేశికేంద్రచరణానాం |
కామయతే మమ మానసం ఆనతనృపమౌళి పాదపీఠత్వం ||
వైదుష్యం రసికత్వం వాగ్గ్మిత్వం విస్తృతం వదాన్యత్వం |
ప్రీతిర్భోగవిరక్తిః సర్వాణ్యేతాని భారతీగురుషు ||కరధృతచిన్ముద్రం వరజపమాలం హంససేవితం తేజః |
బ్రహ్మణి సక్తం కిఞ్చన మోహతమో హంతు భారతీ నామ్నా ||

నిష్కాసయతుమనఙ్గం లక్ష్మీతనయం తమాద్యరసహేతుం |
నవమరసైకాధారాన్ లక్ష్మీతనయాన్ గురూన్ భజే సర్వాన్ ||

సుమధురవాద్యనినాదం సపులకభక్తౌఘపరివృతం తేషాం |
ఆస్థానీం ప్రతి గమనం స్మరణే స్మరణే దదాతి మే మోదం ||

హీరకిరీటాన్ ప్రావృతహైమక్షౌమాన్ గురూన్ విభూషాఢ్యాన్ |
యాచే హస్తాలంబనం ఆలంబిత-భక్తవర్యపాణితలాన్ ||

వందిజనే స్తుతిముఖరే వందారుష్వధికృతేషు పురుషేషు |
వాద్యచయే కలనినదే విభాంతి సిం హాసనే గురూత్తంసాః ||

రచితా భువనగురూణాం ఉచితా వసతిః స్థలద్వయే నియతా |
శృఙ్గే మహీధరేంద్రే సమకాఠిన్యే మదంతరఙ్గే చ ||